یک پرتوپزشک

جدید ترین و آخرین اطلاعات دریافت شده از وب سایت یک پرتوپزشک با نمایش لینک صفحه اصلی مطلب در سایت مرجع نمایش داده شده است.
مدتی پیش برای دریافت گواهی رتبه فارغ حصیلی مقطع کارشناسی ارشد درخواست ارائه دادم که پس از چند ماه از این اتاق به آن اتاق رفتن و چند بار برگشت به دانشکده بالا ه صادر شد. انگار اولین باری بود که چنین گواهی در این صادر می شد همه سر در گم بودند. در مقطع فوق لیسانس در بین فارغ حصیلان در رودی مهر رتبه اول و در دو ورودی کل سال رتبه سوم را ب کرده بودم. ولی جالب ادبیات گواهی است که اگر می نوشتند که این گواهی هیچ اعتباری ندارد سنگین تر بودند: همچنین مدتی بعد برای دریافت کارنامه مدرک ept زبان مراجعه که برگه زیر را تحویلم دادند.این هم دست کمی از نامه قبلی ندارد. واقعا جای سوال و تعجب است که برای آزمون زبانی که پول پرداخت کرده ام و نمره ای را ب کرده ام چرا باید قابلیت ارائه به هیچ جایی را نداشته باشد؟ خلاصه متن گواهی های فوق این است: "این گواهی هیچ اعتباری ندارد." گواهی های فوق را با گواهی صادر شده از سوی بنیاد ملی نخبگان مقایسه کنید. تفاوت از زمین تا آسمان است:

اطلاعات