حمید وثیق زاده انصاری (hamid v. ansari)

جدید ترین و آخرین اطلاعات دریافت شده از وب سایت حمید وثیق زاده انصاری (hamid v. ansari) با نمایش لینک صفحه اصلی مطلب در سایت مرجع نمایش داده شده است.
باید زینجا پر کشید زینجا دل باید برید خود را بالاتر کشید بودن را معنا نمود طرحی نو از سر کشید غمها سازی تا کنی خود شادان در رفع غم کِی فهمی زین دور غم دامن باید بر کشید چشمان باید بر گشود خطی بر باور کشید سر تا پا غرق شهود شاهد را در بر کشید ره باید جسته شود بر نقش خود خط کشید نقشی از خود سوی او راهی در معبر کشید در انبوهِ پوچ و هیچ شادم شادم زین امید در دنیا با این که از دنیا خواهم پر کشید

اطلاعات

خدای گشته نازل ز ببخشد تمامی گُنه ها وَ رو سفید سازد حبیب، رو سیه ها شوی اگر که مایل به او، کند به تو رو بیا فقط طلب او نما میان شَه ها اگر به سوی دلدار تو یک قدم روی پیش به سویت آید آن یار نه یک قدم که ده ها به عشق آی و قرآن بخوان که تا ببینی چگونه مصحف نور به گونه گون ره ها شروع می نماید به خواندنِ شخص تو خدای گشته نازل مقابل نگه ها

اطلاعات