نه باتو نه بی تو.......

جدید ترین و آخرین اطلاعات دریافت شده از وب سایت نه باتو نه بی تو....... با نمایش لینک صفحه اصلی مطلب در سایت مرجع نمایش داده شده است.
خــدایـــا، مـن دلــم قــرصــه! ی غیر از تو با من نیست خــیــالــت از زمــیــن راحــت کـه حـتی روز، روشن نیست کـسـی ایـنـجــا نـمـی بـیـنـه کــه دنــیــا زیـر چـشـمــاتــه یــه عــمـره یــادمــون رفـتـه! زمـــیـــن دار مـــکـــافـــاتـــه فــرامـوشــم شــده گــاهـی کـه ایـن پـایین چـه ها ! کــه روزی بــایــد، از ایـنـجــا بــازم پــیــش تــو بــر گــردم خــدایــا وقــت بــرگـشـتـــن یــه کــم بــا مــن مـدارا کـن شـنـیـدم گــرمــه اغـوشــت اگـه مـیـشـه مـنـم جـا کـــن
یه روزی میاد که دیگه دلت برام نریزه که یادت نیاد تولد من چند پاییزه هر کدوم از ما کنار یکی دیگه خوشبخته چیزی که امروز باورش واسه هر دومون سخته یه روزی میاد سالی یه بارم یاد هم نیایم از گذشتمون جز فراموشی هیچ چیزی نخوایم از تو فکر ما خاطراتمون میتونه رد شه بدون این که حتی یه لحظه حالمون بد شه فکر ن به خاطراتمونو بلد میشیم میبینیم همو از کنار هم ساده رد میشیم انگار نه انگار به من میگفتی بی تو نابودم انگار نه انگار یه روزگاری عاشقت بودم میبینیم همو اونم یه جا که غرق احساسیم با هر کی باشی نباید بگی همو میشناسیم برای این که حتی یه لحظه سمت هم نیایم میری و میرم بی خداحافظی بدون سلام

اطلاعات