تحول بنیادین نمونه سوالات

متن تحول بنیادین نمونه سوالات مابین تمامی مطالب و اخبار از هزاران سایت و وبلاگ فارسی جستجو و نتایج زیر به دست آمده است. هیچ یک از عناوین منتشر شده توسط سایت خبری ماهنامه ایجاد نگردیده و اطلاعات از سایتهای مرجع آن بازنشر شده است.

کـانـال پـایـه نـهـم : 1.کانال نمونه سوالات پایه اول https://telegram.me/joinchat/a4wpgduwa2hqjsndeeomkg 2.کانال نمونه سوالات پایه دوم https://telegram.me/joinchat/a4wpgdwviaxummuwzoh4sg 3.کانال نمونه سوالات پایه سوم https://telegram.me/joinchat/a4wpgdv5bwampzefvegpkg 4.کانال نمونه سوالات چهارم https://telegram.me/joinchat/a4wpgdwdy65ts5j4ssj-ca 5.کانال نمونه سوالات پنجم https://telegram.me/joinchat/a4wpgdvx-m7xn_efdae_tq 6.کانال نمونه سوالات ششم https://telegram.me/joinchat/a4wpgdvqsxu45cj__6mqwa 7.کانال نمونه سوالات هفتم https://telegram.me/joinchat/a4wpgdvx89u6xux6qmjhta 8.کانال نمونه سوالات هشتم https://telegram.me/joinchat/a4wpgdwrksinlfq4m7xcza 9.کانال نمونه سوالات نهم https://telegram.me/joinchat/a4wpgdvx90-636nlic9i6w 10.کانال نمونه سوالات دوم دبیرستان https://telegram.me/joinchat/a4wpgdv2viucmqxj9nbeuq 11.کانال نمونه سوالات سوم دبیرستان https://telegram.me/joinchat/a4wpgdukogorou6gbnikuq 12.کانال نمونه سوالات پیش ی https://telegram.me/joinchat/a4wpgdweis9a1ok08vlodw 13.کانال نمونه سوالات کنکور سراسری https://telegram.me/joinchat/a4wpgdvvl5wrzsek9grpqa ...

نمونه سوالات سند تحول بنیادین 1- ب 6- الف 11-ب 16- د 21- د 26- ب 31- الف 36- د 2- الف 7- د 12-ب 17- د 22- الف 27- الف 32- الف 37- د 3- الف 8- ج 13- د 18-د 23- ب 28- الف 33- الف 38-الف 4- د 9- د 14- الف 19- الف 24- الف 29- الف 34- ج 39- الف 5- الف 10-الف 15-ب 20-الف 25- الف 30-ب 35-د 40- الف ...

نمونه سوالات استخدامی دستگاه اجرایی روان شناس بالینی خوشه 2495 نمونه سوالات استخدامی آسیب شناسی روانی 960 سوال با پاسخ نمونه سوالات استخدامی ارزی و تشخیص 280 سوال با پاسخ نمونه سوالات استخدامی روانشناسی بالینی 105 سوال با پاسخ نمونه سوالات استخدامی نظریه های شخصیت و روان درمانی 480 سوال با پاسخ رایگان سوالات سومین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ,95 نمونه سوالات سومین آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی 95 + پاسخ, نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی 95کلیک کنید نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی 95کلیک کنید نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی 95کلیک کنید نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی 95کلیک کنید نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی 95کلیک کنید نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی 95کلیک کنید نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی 95کلیک کنید نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی 95کلیک کنی ...

نمونه سوالات استخدامی دستگاه اجرایی روان شناس بالینی خوشه 2495 نمونه سوالات استخدامی آسیب شناسی روانی 960 سوال با پاسخ نمونه سوالات استخدامی ارزی و تشخیص 280 سوال با پاسخ نمونه سوالات استخدامی روانشناسی بالینی 105 سوال با پاسخ نمونه سوالات استخدامی نظریه های شخصیت و روان درمانی 480 سوال با پاسخ رایگان سوالات سومین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ,95 نمونه سوالات سومین آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی 95 + پاسخ, نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی 95کلیک کنید نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی 95کلیک کنید نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی 95کلیک کنید نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی 95کلیک کنید نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی 95کلیک کنید نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی 95کلیک کنید نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی 95کلیک کنید نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی 95کلیک کنی ...

نمونه سوالات درس به درس جامعه شناسی 1 نمونه سوالات درس به درس جامعه شناسی 1 درس اول )کنش انسانی( 1 کنش انسانی را با ذکر مثال تعریف کنید. - 2- کنش انسانی با کنش موجودات دیگر چه تفاوتی دارد؟ - ...

نمونه سوالات هفتم درس به درس: ...

نمونه سوالات هفتم درس به درس: ...

2432 220 سوال استخدامی مبانی هنرهای تجسمی با پاسخ 160 سوال استخدامی مطالعات تطبیقی هنر با پاسخ 210 سوال استخدامی نقد و تحلیل تصویر امور هنری کارشناس امور هنری 2434 150 نمونه سوالات استخدامی مبانی و نظریه های جامعه شناسی با جواب 270 نمونه سوال استخدامی روش تحقیق و آمار با پاسخنامه 90 نمونه سوال استخدامی مددکاری اجتماعی با پاسخنامه 290 نمونه سوال استخدامی آسیب شناسی اجتماعی بهمراه پاسخ مددکار اجتماعی کارشناس مطالعات اجتماعی، مددکار اجتماعی 2441 440 نمونه سوال استخدامی دستورزبان با پاسخنامه 270 نمونه سوال استخدامی واژگان با پاسخنامه 650 نمونه سوال استخدامی درک مطلب با پاسخنامه مترجم زبان انگلیسی نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی 95کلیک کنید نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی 95کلیک کنید نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی 95کلیک کنید ...

نمونه سوالات پیام نور همراه با جواب نمونه سوالات شبکه های کامپیوتری ۲ پیام نور سوالات شبکه های کامپیوتری ۲ پیام نور عنوان درس: شبکه های کامپیوتری ۲ کد درس: ۱۱۱۵۱۵۲ رشته تحصیلی/ کد درس: ی فناوری اطلاعات ، ی فناوری اطلاعات (چند بخشی) ۱۱۱۵۱۵۲ این محصول شامل تمامی نمونه سوالات زیر می باشد. نمونه سوالات شبکه های کامپیوتری ۲ نیمسال اول ۹۵-۹۴ پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی نمونه سوالات شبکه های کامپیوتری ۲ تابستان ۹۴ پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی نمونه سوالات شبکه های کامپیوتری ۲ نیمسال دوم ۹۴-۹۳ پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی نمونه سوالات شبکه های کامپیوتری ۲ نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی نمونه سوالات شبکه های کامپیوتری ۲ تابستان ۹۳ پیام نور نمونه سوالات شبکه های کامپیوتری ۲ نیمسال دوم ۹۳-۹۲ پیام نور با پاسخ تستی نمونه سوالات شبکه های کامپیوتری ۲ نیمسال اول ۹۳-۹۲ پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی نمونه سوالات شبکه ...

نمونه سوالات پیام نور همراه با جواب نمونه سوالات مبانی فناوری اطلاعات پیام نور عنوان درس: مبانی فناوری اطلاعات کد درس: ۱۱۵۱۳۶ – ۱۱۱۵۲۴۵ رشته تحصیلی/ کد درس: ی فناوری اطلاعات، ی فناوری اطلاعات (چند بخشی) ، ی کامپیوتر -نرم افزار(چندبخشی) ۱۱۱۵۱۳۶ ی کامپیوتر (سخت افزار) ، علوم کامپیوتر(چندبخشی) ۱۱۱۵۲۴۵ این محصول شامل تمامی نمونه سوالات زیر می باشد. نمونه سوالات مبانی فناوری اطلاعات نیمسال اول ۹۵-۹۴ پیام نور با جواب نمونه سوالات مبانی فناوری اطلاعات نیمسال دوم ۹۴-۹۳ پیام نور با جواب نمونه سوالات مبانی فناوری اطلاعات نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور با جواب نمونه سوالات مبانی فناوری اطلاعات تابستان ۹۳ پیام نور با جواب نمونه سوالات مبانی فناوری اطلاعات نیمسال دوم ۹۳-۹۲ پیام نور با جواب نمونه سوالات مبانی فناوری اطلاعات نیمسال اول ۹۳-۹۲ پیام نور با جواب نمونه سوالات مبانی فناوری اطلاعات نیمسال دوم ۹۲-۹۱ پیام نور با جواب نمونه سوالات م ...

کتاب نمونه سوالات امتحانی ریاضی عمومی (1) فنی حرفه ای انقلاب ی- آزاد شهر ری با حل کامل تالیف شیرین سلطانی محمدی توسط انتشارات لبخند دانش به بازار عرضه شد. انتشارات فنی حرفه ای انقلاب ی- شهر ری دریافت نمونه سوالات امتحانی از طریق تلگرام و ایمیل انتشارات لبخند دانش کانال تلگرام انتشارات telegram.me/labkhandedanesh ...

نمونه سوالات پیام نور همراه با جواب نمونه سوالات پایگاه داده ها پیام نور عنوان درس: اصول طراحی پایگاه داده ها ، پایگاه داده ها کد درس: ۱۱۱۵۰۸۸ – ۱۱۱۵۱۴۱ – ۱۱۱۵۱۶۹ – ۱۵۱۱۰۷۹ – ۱۱۱۵۱۷۷ رشته تحصیلی/ کد درس: ی کامپیوتر – نرم افزار ، ی کامپیوتر (نرم افزار) ، ی کامپیوتر – نرم افزار (چند بخشی) ۱۱۱۵۰۸۸ – ، ی فناوری اطلاعات، ی فناوری اطلاعات (چند بخشی) ۱۱۱۵۱۴۱ – ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۶۹ – ، علوم کامپیوتر (چند بخشی) ، علوم کامپیوتر ۱۵۱۱۰۷۹ ، – ۱۱۱۵۱۷۷ این محصول شامل تمامی نمونه سوالات زیر می باشد. نمونه سوالات پایگاه داده ها نیمسال اول ۹۵-۹۴ پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی نمونه سوالات پایگاه داده ها تابستان ۹۴ پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی نمونه سوالات پایگاه داده ها نیمسال دوم ۹۴-۹۳ پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی نمونه سوالات پایگاه داده ها نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور با پاسخ تستی نمونه سوالات پایگاه داده ها تابستان ۹۳ پیام نور با پا ...

نمونه سوالات پیام نور همراه با جواب نمونه سوالات شبکه های کامپیوتری ۱ پیام نور عنوان درس: شبکه های کامپیوتری ، شبکه های کامپیوتری ۱ کد درس: ۱۱۱۵۱۴۷ – ۱۱۱۵۰۹۲ – ۱۱۱۹۰۱۴ رشته تحصیلی/ کد درس: ی کامپیوتر (سخت افزار) ، ی کامپیوتر (نرم افزار) ، ی کامپیوتر – نرم افزار (چند بخشی) ، علوم کامپیوتر ، ی فناوری اطلاعات ، ی فناوری اطلاعات (چند بخشی) ۱۱۱۵۱۴۷ – ، علوم کامپیوتر ، علوم کامپیوتر (چند بخشی) ۱۱۱۵۰۹۲ – ۱۱۱۹۰۱۴ این محصول شامل تمامی نمونه سوالات زیر می باشد. نمونه سوالات شبکه های کامپیوتری ۱ نیمسال اول ۹۵-۹۴ پیام نور با پاسخ تستی نمونه سوالات شبکه های کامپیوتری ۱ تابستان ۹۴ پیام نور با پاسخ تستی نمونه سوالات شبکه های کامپیوتری ۱ نیمسال دوم ۹۴-۹۳ پیام نور با پاسخ تستی نمونه سوالات شبکه های کامپیوتری ۱ نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور با پاسخ تستی نمونه سوالات شبکه های کامپیوتری ۱ تابستان ۹۳ پیام نور با پاسخ تستی نمونه سوالات شبکه های کامپی ...

نمونه سوالات پیام نور همراه با جواب نمونه سوالات شیوه ارائه مطالب علمی و فنی پیام نور عنوان درس: ارائه مطالب علمی و فنی ، روش تحقیق و گزارش نویسی ، شیوه ارائه مطالب علمی و فنی ، شیوه ارائه مطالب علمی و فنی ، شیوه ارائه مطالب علمی وفنی کد درس: ۱۱۱۵۱۳۳ – ۱۱۱۵۲۴۸ – ۱۱۱۵۲۴۹ – ۱۱۱۹۰۱۷ رشته تحصیلی/ کد درس: ی فناوری اطلاعات (چند بخشی) ، ی کامپیوتر (سخت افزار) ، ی کامپیوتر – نرم افزار (چند بخشی) ۱۱۱۵۱۳۳ ، ی فناوری اطلاعات ۱۱۱۵۲۴۸ – ، ی کامپیوتر (نرم افزار) ۱۱۱۵۲۴۹ – ، علوم کامپیوتر ، علوم کامپیوتر (چند بخشی) ۱۱۱۹۰۱۷ این محصول شامل تمامی نمونه سوالات زیر می باشد. نمونه سوالات شیوه ارائه مطالب علمی و فنی نیمسال اول ۹۵-۹۴ پیام نور با پاسخ تستی نمونه سوالات شیوه ارائه مطالب علمی و فنی تابستان ۹۴ پیام نور با پاسخ تستی نمونه سوالات شیوه ارائه مطالب علمی و فنی نیمسال دوم ۹۴-۹۳ پیام نور با پاسخ تستی نمونه سوالات شیوه ارائه مطالب علمی و فنی نیم ...

نمونه سوالات پیام نور همراه با جواب نمونه سوالات اصول سیستم های عامل پیام نور عنوان درس: اصول سیستمهای عامل ، سیستم های عامل ، سیستمهای عامل کد درس: ۱۱۱۵۱۱۳ – ۱۱۱۵۱۴۹ – ۱۱۱۵۱۷۲ – ۱۱۱۵۱۹۴ – ۱۵۱۱۰۳۳ رشته تحصیلی/ کد درس: ی کامپیوتر – نرم افزار ، ی کامپیوتر (سخت افزار) ، ی کامپیوتر (نرم افزار) ، ی کامپیوتر – نرم افزار (چند بخشی) ۱۱۱۵۱۱۳ – ، ی فناوری اطلاعات (چند بخشی) ، ی فناوری اطلاعات ۱۱۱۵۱۴۹ – ، علوم کامپیوتر ، علوم کامپیوتر (چند بخشی) ۱۱۱۵۱۷۲ – ، ی مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۱۹۴ – ، ریاضیات و کاربردها ، علوم کامپیوتر ۱۵۱۱۰۳۳ این محصول شامل تمامی نمونه سوالات زیر می باشد. نمونه سوالات اصول سیستم های عامل تابستان۹۴ پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی نمونه سوالات اصول سیستم های عامل نیمسال دوم ۹۴-۹۳ پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی نمونه سوالات اصول سیستم های عامل نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور با پاسخ تستی نمونه سوالات اصول سیستم های عامل تابست ...

آموزشگاه و وبلاگ نشان برتر با هدف آشنایی بیشترهنرجویان با نمونه سوالات و امتحانات فنی و حرفه ای به طور مستمر نمونه سوالاتی در اختیار کاربران و هنر جویان در رشته های مختلف خود قرار خواهد داد. شما میتوانید با مراجعه به لینک زیر به سوالات موجود دسترسی داشته باشید نمونه سوالات امتحانی فنی و حرفه ای ...

نمونه سوالات چگالی 1-چگالی جسمی 12.5 گرم بر سانتی متر مکعب است.جرم مکعبی به ضلع 2 متر مکعب چند کیلو گرم است؟ 2-جسمی داریم که در آب فرو میرود اگر این شیء را به 3 قسمت تبدیل کنیم چگالی این شیء چه تغییری میکند؟ 3-چگالی جسمی 74 کیلو گرم بر متر مکعب است اگر جرم این جسم 32 گرم باشد حجم این جسم چند سانتی متر مکعب است؟ پاسخ در ادامه مطلب ...

نمونه سوالات پیام نور همراه با جواب نمونه سوالات آمار و احتمالات کاربردی پیام نور عنوان درس: آمار و احتمالات کاربردی ، آمارواحتمالات کاربردی ، آمار و احتمالات ی کد درس: ۱۱۱۵۰۶۶ – ۱۱۱۷۰۷۶ – ۱۱۱۷۱۳۸ رشته تحصیلی/ کد درس: ی رباتیک ، ی کامپیوتر گرایش رایانش امن ، ی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات ، ی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری ، ی کامپیوتر گرایش نرم افزار ، ی کامپیوتر (سخت افزار)، ی کامپیوتر (نرم افزار) ، ی کامپیوتر – نرم افزار (چند بخشی) ۱۱۱۵۰۶۶ – ، ی فناوری اطلاعات ۱۱۱۷۰۷۶ – ، ی فناوری اطلاعات (چند بخشی) ۱۱۱۷۱۳۸ این محصول شامل تمامی نمونه سوالات زیر می باشد. نمونه سوالات آمار و احتمالات کاربردی نیمسال اول ۹۵-۹۴ پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی نمونه سوالات آمار و احتمالات کاربردی نیمسال دوم ۹۴-۹۳ پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی نمونه سوالات آمار و احتمالات کاربردی نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی نمو ...

نمونه سوالات پیام نور همراه با جواب نمونه سوالات معادلات دیفرانسیل پیام نور عنوان درس: معادلات دیفرانسیل کد درس: ۱۱۱۱۰۳۶ – ۱۱۱۱۰۹۴ – ۱۱۱۱۱۰۱ – ۱۱۱۱۱۱۰ – ۱۱۱۱۲۸۴ – ۱۱۱۱۳۲۱ رشته تحصیلی/ کد درس: ریاضی (کاربردی) ، ریاضی (محض) ۱۱۱۱۰۳۶ – ، ی رباتیک ، ی کامپیوتر گرایش رایانش امن ، ی کامپیوتر ، گرایش فناوری اطلاعات ، ی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری ، ی کامپیوتر گرایش نرم افزار ، ی کامپیوتر (سخت افزار) ، ی کامپیوتر (نرم افزار) ، ی کامپیوتر – نرم افزار (چند بخشی) ۱۱۱۱۰۹۴ – ، ی فناوری اطلاعات ، ی فناوری اطلاعات (چند بخشی) ۱۱۱۱۱۰۱ – ، ی صنایع ، ی صنایع ، ی صنایع (چند بخشی) ، ی مدیریت اجرایی ، ی مدیریت پروژه ۱۱۱۱۱۱۰ – ، آموزش ریاضی ۱۱۱۱۲۸۴ – ، آمار و کاربردها ، ریاضیات و کاربردها ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۱۳۲۱ این محصول شامل تمامی نمونه سوالات زیر می باشد. نمونه سوالات معادلات دیفرانسیل نیمسال اول ۹۵-۹۴ پیام نور با پاسخ تستی و تشری ...

تدریس کنکوری ریاضیات گسسته و جبر و احتمال توسط دانشجوی ای ریاضی محض خوارزمی تهران رضا بهمانی با 10 سال سابقه تدریس خصوصی دروس ریاضی دبیرستان. دانش ما موفقیت شما را تضمین می کند. تدریس موضوعی و مفهومی مباحث درسی. حل نمونه سوالات امتحانی. حل نمونه سوالات کنکور سراسری. رفع اشکال. شماره تماس: 09359465021 ...

مسابقه دختران نمونه دخترای عزیز روزتون مبارک مدرسه علمیه نرجس سلام الله علیها ضمن تبریک فرا رسیدن دهه کرامت، مسابقه ای با عنوان دختران نمونه بر گزار می نماید . شرکت کنندگان محترم می توانند پاسخ سوالات را از وبلاگ پژوهشی این مدرسه به آدرس : n - kashmar. دریافت نمایند.سوالات این مسابقه : ...

یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبرالیل و النهار یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال حلول سال نو و آغاز فصل رویش و تحول طبیعت را فرصتی برای رویش و تحول خویش بدانیم . امید که سال نو سالی برای تحول باشد نه فقط تغییر ...

کتاب ریاضی کاربردی شامل نمونه سوالات امتحانی فنی حرفه ای انقلاب ی با حل کامل تالیف شاهی فرد- جعفرآبادی آشتیانی توسط انتشارات لبخند دانش به بازار عرضه شد. کتاب نمونه سوالات امتحانی ریاضی کاربردی فنی حرفه ای انقلاب ی با حل کامل تالیف شاهی فرد توسط انتشارات لبخند دانش به بازار عرضه شد. انتشارات فنی حرفه ای انقلاب ی ...

سوالات ی آزاد اقتصاد کشاورزی سوالات ی آزاد اقتصاد کشاورزی 10 دوره سوالات آزمون از سال 81 الی 90 28000 هزار تومان سوالات آزمون ی آزاد ی : سوالات آزمون ی آزاد 90 تشریحی بدون پاسخ » 3000 تومان - ارسال با ایمیل سوالات آزمون ی آزاد 90 تشریحی بدون پاسخ » 3000 تومان - ارسال با پست (پرینت سوالات 2000 تومان + پاکت و پست پیشتاز 6800 تومان ) = 11800 هزار تومان نمونه سوالات آزمون ی آزاد 91 سوالات تستی ؛ چهار گزینه ای » منتشر نشده است نمونه سوالات آزمون ی آزاد 92 سوالات تستی ؛ چهار گزینه ای » منتشر نشده است نمونه سوالات آزمون ی آزاد 93 سوالات تستی ؛ چهار گزینه ای » منتشر نشده است نمونه سوالات آزمون ی آزاد 94 سوالات تستی ی ؛ چهار گزینه ای » منتشر نشده است نمونه سوالات آزمون ی آزاد 95 سوالات تستی ی ؛ چهار گزینه ای » برگزار نشده است نمونه سوالات آزمون ی آزاد از سال 91 تا 94 منتشر نشده است ، و هیچ جایی موجود نیست. سال های گذشته » سالی 3000 تومان -برخی رشته ها تا 15 سال موجود است. سو ...

ضمن عرض سلام خدمت همکاران محترم با توجه به نهایی بودن درس جغرافیایی (2) سال سوم، جهت آشنایی دانش آموزان با آزمون نهایی حتی المقدور از نمونه سوالات سالهای گذشته در کلاس در وقت باقی مانده استفاده نما یید. و امتحانات مستمر را از نمونه سوالات سنوات گذشته برگزار شود . ...

راستش همین طور که به روزهای امتحان نزدیک تر میشیم ، استرس منم بیشتر میشه ... من به راهم امید و ایمان دارم و در این مسیر از هیچ کوششی فروگذار نمی کنم ، اما راستش از کمبود زمان رنج می برم ... به خاطر تنبلی ای هم که در این مدت خیلی از مفاهیم تل انبار شده رو هم و الان باهاشون کلنجار رفتن با این استرس ، از طرفی لذت بخشه ، چون هر چی باشه یادگیریه و از طرفی هم استرس زا چون همش حول سریع تر پیش رفتن رو دارم ... از طرفی هم نمی تونم عجله کنم و همش درجا می زنم ... امروز هم نرسیدم زیاد درس بخونم ... وضعیت خوبی ندارم ولی امید دارم ... به هر حال امروز فقط تونستم جلسه ی اول تحول ستاره ای رو تموم کنم ، باید تا دوشنبه تحول ستاره ای رو تموم کنم ، ببندم و بذارم کنار و روی ریاضی متمرکز شم ... فعلا که برنامه ام اینه ... من هر طور شده باید تا دوشنبه تحول رو تموم کنم و هیچ چی ازش باقی نمونه ... در راه موفقیت ... شب به خیر ... ...

قابل توجه کلیه همکاران محترم در پاسخ به سوالات مکرر همکاران در رابطه با بارم کلی آزمون عملی دروس مهارتی ، به اطلاع میرساند طبق آنچه در سالهای اخیر تاکید شده به هیچ عنوان نمره ای تحت عنوان پروژه یا کار کلاسی در بارم آزمون عملی نداریم.دقت بفرمایید سوالات آزمون عملی باید صد نمره ای طرح شود.البته نمونه سوالاتی در سایت هست که مربوط به قبل از این قانون بوده و در حال حاضر حتما باید بارم سوالات عملی 100 نمره باشد. ...

ید سوالات ی آزاد گیاهان زینتی 10 دوره سوالات آزمون از سال 81 الی 90 28000 هزار تومان سوالات آزمون ی آزاد ی : سوالات آزمون ی آزاد 90 تشریحی بدون پاسخ » 3000 تومان - ارسال با ایمیل سوالات آزمون ی آزاد 90 تشریحی بدون پاسخ » 3000 تومان - ارسال با پست (پرینت سوالات 2000 تومان + پاکت و پست پیشتاز 6800 تومان ) = 11800 هزار تومان نمونه سوالات آزمون ی آزاد 91 سوالات تستی ؛ چهار گزینه ای » منتشر نشده است نمونه سوالات آزمون ی آزاد 92 سوالات تستی ؛ چهار گزینه ای » منتشر نشده است نمونه سوالات آزمون ی آزاد 93 سوالات تستی ؛ چهار گزینه ای » منتشر نشده است نمونه سوالات آزمون ی آزاد 94 سوالات تستی ی ؛ چهار گزینه ای » منتشر نشده است نمونه سوالات آزمون ی آزاد 95 سوالات تستی ی ؛ چهار گزینه ای » برگزار نشده است نمونه سوالات آزمون ی آزاد از سال 91 تا 94 منتشر نشده است ، و هیچ جایی موجود نیست. نمونه سوالات ی آزاد سال های گذشته » سالی 3000 تومان -برخی رشته ها تا 15 سال موجود است. سوالات آزم ...

ید سوالات ی آزاد گیاهان دارویی 10 دوره سوالات آزمون از سال 81 الی 90 28000 هزار تومان سوالات آزمون ی آزاد ی : سوالات آزمون ی آزاد 90 تشریحی بدون پاسخ » 3000 تومان - ارسال با ایمیل سوالات آزمون ی آزاد 90 تشریحی بدون پاسخ » 3000 تومان - ارسال با پست (پرینت سوالات 2000 تومان + پاکت و پست پیشتاز 6800 تومان ) = 11800 هزار تومان نمونه سوالات آزمون ی آزاد 91 سوالات تستی ؛ چهار گزینه ای » منتشر نشده است نمونه سوالات آزمون ی آزاد 92 سوالات تستی ؛ چهار گزینه ای » منتشر نشده است نمونه سوالات آزمون ی آزاد 93 سوالات تستی ؛ چهار گزینه ای » منتشر نشده است نمونه سوالات آزمون ی آزاد 94 سوالات تستی ی ؛ چهار گزینه ای » منتشر نشده است نمونه سوالات آزمون ی آزاد 95 سوالات تستی ی ؛ چهار گزینه ای » برگزار نشده است نمونه سوالات آزمون ی آزاد از سال 91 تا 94 منتشر نشده است ، و هیچ جایی موجود نیست. نمونه سوالات ی آزاد سال های گذشته » سالی 3000 تومان -برخی رشته ها تا 15 سال موجود است. سوالات آز ...

ید سوالات ی آزاد میوه کاری 10 دوره سوالات آزمون از سال 81 الی 90 28000 هزار تومان سوالات آزمون ی آزاد ی : سوالات آزمون ی آزاد 90 تشریحی بدون پاسخ » 3000 تومان - ارسال با ایمیل سوالات آزمون ی آزاد 90 تشریحی بدون پاسخ » 3000 تومان - ارسال با پست (پرینت سوالات 2000 تومان + پاکت و پست پیشتاز 6800 تومان ) = 11800 هزار تومان نمونه سوالات آزمون ی آزاد 91 سوالات تستی ؛ چهار گزینه ای » منتشر نشده است نمونه سوالات آزمون ی آزاد 92 سوالات تستی ؛ چهار گزینه ای » منتشر نشده است نمونه سوالات آزمون ی آزاد 93 سوالات تستی ؛ چهار گزینه ای » منتشر نشده است نمونه سوالات آزمون ی آزاد 94 سوالات تستی ی ؛ چهار گزینه ای » منتشر نشده است نمونه سوالات آزمون ی آزاد 95 سوالات تستی ی ؛ چهار گزینه ای » برگزار نشده است نمونه سوالات آزمون ی آزاد از سال 91 تا 94 منتشر نشده است ، و هیچ جایی موجود نیست. نمونه سوالات ی آزاد سال های گذشته » سالی 3000 تومان -برخی رشته ها تا 15 سال موجود است. سوالات آزمون ...

آخرین مطالب