گرامر (افعال بی قاعده و با قاعده)

گرامر (افعال بی قاعده و با قاعده) از وبسایت وبلاگی برای همه دریافت کرده و به همراه لینک مطلب در سایت مرجع نمایش داده شده است. خواهشمندیم در صورتیکه اطلاعات نمایش داده شده دارای محتوای نامناسب ، غیر اخلاقی و یا مجرماه میباشد بر روی گزینه حذف کلیک نمائید.
فعل های باقاعده و بی قاعده فعل های با قاعده یا regular فعل هایی هستند که با اضافه –ed میتوان شکل گذشته و شکل سوم آن ها را ساخت. مانند فعل های زیر: walk / walked / walked laugh / laughed / laughed paint / painted / painted wait / waited / waited insist / insisted / insisted فعل های بی قاعده یا irregular فعل هایی هستند که نوع گذشته و شکل سوم آن ها از هم متفاوتند و علامت خاصی به آن ها اضافه نمی شود. مانند: sit / / ring / rang / rung come / e / come cut / cut / cut در کل سه نوع فعل بی قاعده وجود دارد. 1. فعل های بی قاعده ای که هر سه شکل آن ها مشابه است. مانند فعل های زیر: put / put / put read / read / read cut / cut / cut bet / bet / bet hit / hit / hit let / let / let set / set / set spread / spread / spread split / split / split burst / burst / burst 2. فعل های بی قاعده ای که تنها دو شکل آن ها یکی است. مانند فعل های زیر: sit / / run / ran / run beat / beaten / beaten become / be e / become bend / bent / bent bleed / bled / bled breed / bred / bred bring / brought / brought build / built / built buy / bought / bought come / e / come fight / fought / fought keep / kept / kept say / said / said tell / told / told 3. سوم فعل هایی که در سه شکل آن ها هیچگونه تشابهی نیست. مانند فعل های زیر: break / broke / broken write / wrote / written ring / rang / rung begin / began / begun fly / flew / flown do / did / done forget / forgot / forgotten rise / rose / risen see / saw / seen

اطلاعات

جستجو شده ها