درمان کم رویی در ک ن

درمان کم رویی در ک ن از وبسایت asemari دریافت کرده و به همراه لینک مطلب در سایت مرجع نمایش داده شده است. خواهشمندیم در صورتیکه اطلاعات نمایش داده شده دارای محتوای نامناسب ، غیر اخلاقی و یا مجرماه میباشد بر روی گزینه حذف کلیک نمائید.
کم رویی ک ن اغلب زمانی اتفاق می افتد که کودک تکیه گاه محکمی نمی یابد تا بااطمینان به ان شخصیت خودرا ثبات بخشد.
این کمبود باعث می شود کودک شمااز وقایع تازه برحذر باشد.باکودک خود درکمال دقت وظرافت رفتارکنید زیراکه کم رویی واعتمادبنفس اودرخانه شکل میگیرد.
کم رویی ک ن باعث می شود که ازمواجهه باافراد یاانجام کاری بیزار باشند .کم رویی وخج ک ن برای افرادمختلف دارای معنی متفاوتی است .
وشرایط پیچیده ایی است که آثارمختلفی برجای میگذارد.از ترس بی مورد ازمردم تاروان رنجوری حاد.
علل کم رویی ک ن از نظر روان شناسی ممکن است:
-تحقیرکودک درخانه ومدرسه
-وجود فردی کمرو درخانواده مثل پدریامادر
-برچسب کم رویی زدن به کودک
-مقایسه کودک بادیگران
-توقع بیش ازحد ازکودک
-تجارب منفی کودک درموقعیتهای مختلف
برای درمان کم رویی ک ن:
ازکودک خودتوقع انجام کارهای محال نداشته باشید
کارهایی رااز کودک درخواست کنیدکه تونا انجام آن راداشته باشد.مثلا اگردردوره ترسهای ک نه است ازاونخواهید که دراست ی از آب بپرد ویابه زیرزمین تاریک برود.
زیادازحدنگران فرزندخود نباشید
اگرنگرانی شمادرمورد فرزندتان زیادازحدباشد این ترس رابه کودکتان نیزمنتقل میکنید .وبااین رفتارامکان عمل وابتکار را ازاومیگیرید.
همه چیز راازقبل برای او آماده نکنید به اوکمک کنید درموقعیتهایی که احتمال خطر دران است ع العمل مناسب راانجام دهد.
در درمان کم رویی ک ن ابتکار اورا دست کم نگیریدوبه کودک خودبهابدهیددر درمان کم رویی ک ن ابتکار اورا دست کم نگیریدوبه کودک خودبهابدهید
ابتکاراورادست کم نگیرید
به کارهای کودک خودبهابدهید وبدانیدکه او درحد توان خود توانسته کارهایی راانجام دهد.
نکته مهم ان است که او اعتمادبنفس کارهای جدید راداشته باشدوبتواند خلاقیت خودرا بروز دهد.
به اواعتمادکنید ونظاره گرکارش باشید.
اورا ازمدرسه نترسانید
خاطرات شیرینی ازمدرسه برای او تعریف کنید ومدرسه رامحلی برای یادگیری ودوست شدن با افرادجدید به اومعرفی کنید.
کشف عوامل جاذب
به ک ن کمک کنیدتامحیط پیرامونشان راکشف کنند.از اوتعریف کنید وبه اواعتمادبنفس بدهید تاآنچه در ذهنش است رابروز دهد واز خلاقیت نترسد.
ارتباط باهمسالان
شرایطی فراهم کنید تابا ک ن دیگر ارتباط داشته باشند وباهم بازی کنند وهرچه دایره ارتباطی کودک بیشترباشد اعتمادبنفس اوبیشترمی شود.
حس قبول مسئولیت رادرک ن تقویت کنید
به ک ن یاددهیدمسئول کارهای خودشان باشند .به انهایاددهید بادیگران مسئولانه برخوردکنند .
مثلادرکمک به عبورسالمندان ازخیابان ویاکمک به خواهروبرادران درکارهای خانه.ویاکمک به همکلاسی.
او راازش ت نترسانید
بروز برخی اشتباهات رامجازبدانید وبگذارید کودک باصرف وقت کافی متکی به نفس شود.
ک ن کمرو به دلیل اضطراب ناشی از ش ت ازانجام هرکاری میترسند.
به آنه اموزیدبه استقبال مخاطرات بروند وش ت رامتحمل شوند.
احساس لذت درتنهایی
تنهایی زمانی که به عنوان ابزاری برای برقراری ارتباط باخود باشد میتواند تجربه ایی مثبت باشد.
زندگی کودک رابافعالیتهای گروهی پرنکنیم وبعضی فعالیتهای انفرادی مثل رفتن به سینماوپارک وپیاده روی دراطراف منزل نیز می تواند برای کودک تجربه خوبی باشد.
نوازش و مهربانی
مهربانی وعطوفت به ک ن کم رو راسرلوحه تربیت خود قراردهید چراکه این ک ن نیازبیشتری به توجه وتایید والدین دارند نسبت به ک نی که لعتمادبنفس خوبی دارند.
تماس جسمی باعث میشود این ک ن احساس طردشدن نکنند.
سعی کنید رفتارتان کاملا طبیعی باشد تاکودک هم آرامش خاطر پیداکند.

اطلاعات

جستجو شده ها