i dont know

i dont know از وبسایت :) دریافت کرده و به همراه لینک مطلب در سایت مرجع نمایش داده شده است. خواهشمندیم در صورتیکه اطلاعات نمایش داده شده دارای محتوای نامناسب ، غیر اخلاقی و یا مجرماه میباشد بر روی گزینه حذف کلیک نمائید.
از گذشته بیزارم از آینده ی نامعلوم هم همچنین و در حال نیز زندگی نمیکنم چه میکنم ؟ نمیدانم

اطلاعات

جستجو شده ها